Results 1 to 5 of 5

Thread: Problem with the GUI terminal (MATE terminal)

 1. #1
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Russia
  Posts
  233

  Default Problem with the GUI terminal (MATE terminal)

  Hi,
  I have a problem with the GUI terminal (MATE terminal). There is no connection with the repositories via GUI terminal. But, when I use Xterm everything works well.
  What's the problem with GUI Terminal? How to fix it?
  These are my repos list:

  Code:
  zypper lr -d
  # | Alias                | Name                   | Enabled | GPG Check | Refresh | Priority | Type  | URI                                          | Service
  ---+-------------------------------------+-----------------------------------------+---------+-----------+---------+----------+--------+--------------------------------------------------------------------------------------+--------
   1 | Education              | Education                | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_Leap_42.1/        |    
   2 | MATE                | MATE                   | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/repositories/X11:/MATE:/Current/openSUSE_Leap_42.1/   |    
   3 | MEGAsync              | MEGAsync                 | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://mega.nz/linux/MEGAsync/openSUSE_Leap_42.1/                   |    
   4 | Virtualization           | Virtualization              | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/repositories/Virtualization/openSUSE_Leap_42.1/     |    
   5 | Wine                | Wine                   | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_Leap_42.1/     |    
   6 | ftp.gwdg.de-suse          | Packman Repository            | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | ftp://packman.inode.at/suse/openSUSE_Leap_42.1/                    |    
   7 | http-download.opensuse.org-3539f5d5 | science                 | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/repositories/science/openSUSE_Leap_42.1/         |    
   8 | http-download.opensuse.org-5c17ed01 | home:DarkSS               | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/repositories/home:/DarkSS/openSUSE_Leap_42.1/      |    
   9 | http-download.opensuse.org-cc41d517 | home:Lazy_Kent:devel           | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/repositories/home:/Lazy_Kent:/devel/openSUSE_Leap_42.1/ |    
  10 | http-download.opensuse.org-d85389bb | home:ecsos:tox              | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/repositories/home:/ecsos:/tox/openSUSE_Leap_42.1/    |    
  11 | openSUSE-42.1-0           | openSUSE-42.1-0             | No   | ----   | No   |  99   | yast2 | cd:///?devices=/dev/disk/by-id/ata-PLDS_DVD-RW_DS8ABSH_DX0E66026L1CB4207PVB      |    
  12 | repo-debug             | openSUSE-Leap-42.1-Debug         | No   | ----   | Yes   |  99   | NONE  | http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/42.1/repo/oss/          |    
  13 | repo-debug-non-oss         | openSUSE-Leap-42.1-Debug-Non-Oss    | No   | ----   | Yes   |  99   | NONE  | http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/42.1/repo/non-oss/        |    
  14 | repo-debug-update          | openSUSE-Leap-42.1-Update-Debug     | No   | ----   | Yes   |  99   | NONE  | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/42.1/oss                |    
  15 | repo-debug-update-non-oss      | openSUSE-Leap-42.1-Update-Debug-Non-Oss | No   | ----   | Yes   |  99   | NONE  | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/42.1/non-oss/             |    
  16 | repo-non-oss            | openSUSE-Leap-42.1-Non-Oss        | No   | ----   | Yes   |  99   | NONE  | http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.1/repo/non-oss/           |    
  17 | repo-oss              | openSUSE-Leap-42.1-Oss          | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | yast2 | http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.1/repo/oss/             |    
  18 | repo-source             | openSUSE-Leap-42.1-Source        | No   | ----   | Yes   |  99   | NONE  | http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/42.1/repo/oss/         |    
  19 | repo-update             | openSUSE-Leap-42.1-Update        | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/42.1/oss/                  |    
  20 | repo-update-non-oss         | openSUSE-Leap-42.1-Update-Non-Oss    | Yes   | (r ) Yes | Yes   |  99   | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/42.1/non-oss/
  For example "zypper up" command and its result in MATE terminal:
  Code:
  zypper up
  Timeout exceeded when accessing 'http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_Leap_42.1/repodata/repomd.xml'.
  
  Abort, retry, ignore? [a/r/i] (r): 
  Trying again...
  Timeout exceeded when accessing 'http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_Leap_42.1/repodata/repomd.xml'.
  
  Abort, retry, ignore? [a/r/i] (r): 
  Trying again...
  Timeout exceeded when accessing 'http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_Leap_42.1/repodata/repomd.xml'.
  
  Abort, retry, ignore? [a/r/i] (r): 
  Trying again...
  Timeout exceeded when accessing 'http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_Leap_42.1/repodata/repomd.xml'.
  
  Abort, retry, ignore? [a/r/i] (a): 
  Trying again...
  ABORT request: Aborting requested by user
  linux-0k86:/home/andranik #
  Other example with "youtube-dl" command in MATE Terminal:
  Code:
  youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=zC445gxbUvg
  [youtube] zC445gxbUvg: Downloading webpage
  ERROR: Unable to download webpage: <urlopen error [Errno 110] Connection timed out> (caused by URLError(error(110, 'Connection timed out'),))
  Here are the same examples and commands in Xterm:
  "zypper up" command:

  Code:
  zypper up
  Retrieving repository 'Education' metadata ...............................[done]
  Building repository 'Education' cache ....................................[done]
  Retrieving repository 'Virtualization' metadata ..........................[done]
  Building repository 'Virtualization' cache ...............................[done]
  Retrieving repository 'Packman Repository' metadata ......................[done]
  Building repository 'Packman Repository' cache ...........................[done]
  Retrieving repository 'science' metadata .................................[done]
  Building repository 'science' cache ......................................[done]
  Retrieving repository 'home:DarkSS' metadata .............................[done]
  Building repository 'home:DarkSS' cache ..................................[done]
  Retrieving repository 'openSUSE-Leap-42.1-Update' metadata ...............[done]
  Building repository 'openSUSE-Leap-42.1-Update' cache ....................[done]
  Loading repository data...
  Reading installed packages...
  
  The following 29 package updates will NOT be installed:
  "youtube-dl command example:
  Code:
  youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=zC445gxbUvg
  
  [youtube] zC445gxbUvg: Downloading webpage
  [youtube] zC445gxbUvg: Downloading video info webpage
  [youtube] zC445gxbUvg: Extracting video information
  [youtube] zC445gxbUvg: Downloading MPD manifest
  [youtube] zC445gxbUvg: Downloading MPD manifest
  [dashsegments] Total fragments: 28
  [download] Destination: Զինված խումբը մարտական զենք է տվել ոստիկաններին,օդ են կրակել,հարգել զոհված սպայի հիշատակը-zC445gxbUvg.f137.mp4
  [download] 100% of 53.84MiB in 01:48
  [dashsegments] Total fragments: 29
  [download] Destination: Զինված խումբը մարտական զենք է տվել ոստիկաններին,օդ են կրակել,հարգել զոհված սպայի հիշատակը-zC445gxbUvg.f140.m4a
  [download] 100% of 2.10MiB in 00:43
  [ffmpeg] Merging formats into "Զինված խումբը մարտական զենք է տվել ոստիկաններին,օդ են կրակել,հարգել զոհված սպայի հիշատակը-zC445gxbUvg.mp4"
  Deleting original file Զինված խումբը մարտական զենք է տվել ոստիկաններին,օդ են կրակել,հարգել զոհված սպայի հիշատակը-zC445gxbUvg.f137.mp4 (pass -k to keep)
  Deleting original file Զինված խումբը մարտական զենք է տվել ոստիկաններին,օդ են կրակել,հարգել զոհված սպայի հիշատակը-zC445gxbUvg.f140.m4a (pass -k to keep)
  linux-0k86:/home/andranik # 
  linux-0k86:/home/andranik #


  As you can see, in Xterm everything works well.
  Please, can you tell me what should I do?

  openSUSE Tumbleweed (x86_64) 64-bit
  Xfce

 2. #2
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Russia
  Posts
  233

  Default Re: Problem with the GUI terminal (MATE terminal)

  Who have faced to this problem too?
  openSUSE Tumbleweed (x86_64) 64-bit
  Xfce

 3. #3

  Default Re: Problem with the GUI terminal (MATE terminal)

  Are you sure it is terminal application related error? It seems to be networking issue. I can't see how it could be related to terminal app.

 4. #4
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Russia
  Posts
  233

  Default Re: Problem with the GUI terminal (MATE terminal)

  Quote Originally Posted by kacernator View Post
  Are you sure it is terminal application related error? It seems to be networking issue. I can't see how it could be related to terminal app.
  At the same time I do the same command in Xterm and it works there well. The problem with MATE Terminal. I faced before to the same problem with Gnome Terminal.
  openSUSE Tumbleweed (x86_64) 64-bit
  Xfce

 5. #5
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  Russia
  Posts
  233

  Default Re: Problem with the GUI terminal (MATE terminal)

  The problem solved by switching check-box from "Manual proxy configuration" to "Automatic proxy configuration" in Network Proxy Preferences.
  openSUSE Tumbleweed (x86_64) 64-bit
  Xfce

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •